Publicerat

Arbetsam museiguide 2015

Vad gör en ideell organisation inom kulturmiljöområdet?

Riksantikvarieämbetet fördelar statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet. Syftet med bidraget är att stödja ideella organisationer inom kulturmiljöområdet som bidrar till människors möjligheter att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön, samt att främja en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas. I år fick nitton ideella organisationer inom kulturmiljöområdet dela på 4,5 miljoner kronor. Riksantikvarieämbetet kommer att presentera dessa organisationer löpande under året.

Berätta kort om er organisation, vilka är ni och vad gör ni?

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) bildades 1998 och är idag Sveriges största museiförening med över 500 arbetslivsmuseer anslutna. ArbetSam verkar för att arbetslivsmuseerna ska synas och se till att det finns en organisation som för deras talan. Samarbetsrådet är en ideell förening som utifrån ett underifrånperspektiv främjar och utvecklar bevarandet och gestaltandet av industrisamhällets framväxt och kulturarv. I denna uppgift ingår att verka för en helhetssyn där arbetsliv, teknik, produktionsprocesser, sociala förhållanden, folkbildning, kultur samt fackligt och politiskt arbete tydliggörs. I centrum står arbetsplatser och andra historiska miljöer med anknytning till arbetet.

Vi arbetar för att
– stärka arbetslivsmuseernas identitet
– skapa ett kontaktnät mellan medlemmarna
– samordna arbetet i gemensamma frågor
– sprida kännedom om arbetslivsmuseernas verksamhet
– fördjupa kunskapen om det förgångna för ökad beredskap inför framtidsfrågorna

Utbildning och seminarier
En viktig profilfråga för ArbetSam är utbildningar. ArbetSam ska arbeta för fortbildning, inspiration och idéutbyte genom seminarier, utbildningsinsatser och samarbete kring intressefrågor. Vi genomför i genomsnitt tio kurser/seminarier per år. Innehållet utformas utifrån våra medlemmars behov.

Museidagar
I anslutning till årsmötet genomför ArbetSam sina Museidagar. De pågår i två dagar och förläggs på en ny ort varje år. Det är ett tillfälle att träffa andra medlemmar och besöka arbetslivsmuseer. Vi passar även på att vidareutbilda oss genom att börja dag ett med ett antal föreläsningar.

Museimässan
Museimässan är en nationell museimässa med stora och små museer. Målet är att synliggöra museerna, stärka nätverk och samarbeten. Museimässan vänder sig till både bransch och allmänhet. Under mässdagarna genomförs föreläsningar som riktar sig till de som är aktiva inom museisektorn.

Varje år utses Årets Arbetslivsmuseum. Det är ett sätt att tacka och uppmuntra alla dessa kulturarvsbevarare som tar hand om så stora delar av vårt kulturarv.
Bakom priset står Arbetets museum, ArbetSam, Statens försvarshistoriska museer, Statens maritima museer och Sveriges Järnvägsmuseum. Nomineringar skickas till nominering@arbetslivsmuseer.se

Vilka är era viktigaste frågor?

– Ökat stöd till arbetslivsmuseerna
– Arbetslivsmuseerna som lärosalar
– Arbetslivsmuseerna i statistiken

Vad händer i år?

9 september – kurs – Förbättra tillgängligheten på ditt museum, Gällivare
9-10 september – kurs – Lilla museiskolan, Bläse
11-13 september – evenemang – Kulturarvsdagen, hela landet
14 september – kurs – Förbättra tillgängligheten på ditt museum, Älvängen
22-24 september – kurs – Maskinvård II, Fengersfors
9-10 oktober – kurs – Lilla museiskolan, Östersund
14-15 oktober – konferens – Industrisamhällets landskap – kulturarv, miljö och hållbarhet, Kristianstad
21 oktober – konfefens – Ungdomsläger, Norrköping
3-4 november – konferens – Textilmaskiner III, Kinna

Var kan jag läsa mer om er organisation?

www.arbetsam.com

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *