Publicerat

Fornminnesinformationssystemet (FMIS), som är ett verktyg för professionella användare har nu varit igång sedan 2003. Vi på Kulturdataenheten på Riksantikvarieämbetet som jobbar med FMIS undrar ofta hur användarna tycker det funkar: Vad behöver vi jobba vidare med. Visst har vi löpande haft kontakt med FMIS-användarna, men nån mer heltäckande bild har vi egentligen inte haft.

Diagram över hur stor nytta användarna har av FMIS
Diagram över hur stor nytta användarna har av FMIS på en skala från 1-6.

Så då gjorde vi det man bör göra, vi körde ut en webbenkät. Och nästan 800 vänliga människor tog sig tid att svara, ytterligare svarade istället med en e-post. Tack allesammans!

Informationen från FMIS används ofta, dagligen eller flera gånger i veckan (30 resp 40 %), i alla fall av de som svarade på enkäten. Flitigast är man på de regionala museerna.

Men hur är det med nyttan? 63 % av enkätsvaren anger högsta eller näst högsta betyg vad gäller den nytta de har av FMIS. Och majoriteten tycker att FMIS inneburit en förbättring eller underlättat deras arbete. Bara 3 % anger att tillgången inte gjort någon skillnad.

Det finns helt klart saker som vi måste åtgärda. Det gäller framför allt kartan, som bör bli större och med bättre kartunderlag, och andra funktioner som hör samman med kartan. Även innehållet behöver förbättras, och digitaliseras i högre grad.

Mycket av de här sakerna kommer vi att förbättra redan i år. Det gäller inte minst den kartfunktion som vi utvecklar nu. Den kommer inte bara att stödja FMIS utan all lägesbunden information!

>>Malin Blomqvist, jobbar bland annat med FMIS på Kulturdataenheten på Riksantikvarieämbetet