Publicerat


Rosendals slott. Uppfördes åren 1823-27 för kung Karl XIV Johan, av arkitekt Fredrik Blom. Foto: Bengt A Lundberg, RAÄ.

Under mitt arbete med J. W. Gerss och Lars Cedergren (akvareller av Visbys ruiner till Kulturmiljöbild) har jag stött på ett kungligt brev i arkivet…som ett maffigt stilprov på ämbetssvenska från 1836. Läs och begrunda:

CARL JOHAN med Guds Nåde Sveriges Norriges Göthes och Wendes Konung

Wår synnerliga Ynnest och Nådiga Benägenhet med Gud Alsmägtig Tromän och Tjenare, samtlige Ledamöter i Wår Witterhets- Historie- och Antiqvitets Akademie! Med anledning af Eder, uti infordradt utlåtande öfwer Wår Befallningshafwandes på Gotland underdåniga skrifvelse den 31 December 1833 angående anslag af allmäna medel till de i Wisby befintlige fornlemningars iståndsättande och fredande, gjorde underdåniga hemställan, hafwe WI i Nåder bifallit, att de af Capiten Mecanicus J. W. Gerss, på allmän bekostnad, öfwer nämnde fornlemningar författade originalritningar, med beskrifning dertill, må till Eder öfwerlemnas för att af Eder förwaras, Och anbefalle WI nu Wårt Öfwer Intendents Embete besörja, det sådant varder behörigen werkstäldt. Med förständigande hwaraf till swar WI befalle Eder Gud Alsmgtig Synnerligen Nådeligen.           Stockholms Slott den 16 December 1836.

Carl Johan
/H.G. Danckwardt

Glasklart? Brevet som är skrivet av en ämbetsman H. G. Danckwardt och undertecknat av Karl XIV Johan ger klartecken för att J. W. Gerss akvareller av ruinerna i Visby från 1807 ska överlämnas från Överintendentsämbetet (föregångaren till Byggnadsstyrelsen och Statens fastighetsverk) till Vitterhetsakademien. Hur begripligt skulle brevet ha varit för en samtida läsare ur allmänheten? Lättillgänglig svenska i ämbetsskrivelser stog nog inte så högt upp på dagordningen 1836…

>> Anna Boman jobbar med bildfrågor och arkivets bildsamlingar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *