Publicerat


Överantikvarie Knut Weibull skriver på samverkansavtalet. Foto: Susanna Eschricht

Den 9:e december skrev Riksantikvarieämbetet under samverkansavtalet för geodatasamverkan. Det innebär bättre och enklare tillgång till kartdata samt att myndighetens egna data blir mer känt och får en större spridning.

Samverkansavtalet är startskottet på en tydligare samordning kring geodatafrågor. Geodatasamverkan är också ett viktigt delmål i den nationella geodatastrategin. Strategin utgör planen och färdriktningen för hur Sverige ska bygga upp en gemensam infrastruktur för geodata. Ett annat viktigt delmål är en teknisk infrastruktur och uppbyggnaden av en geodataportal. I portalen visas producenternas data, metadata och tjänster. Tack vare geodataportalen är det nu lättare att få en överblick över vilken geodata som finns och var den finns. En ny version av geodataportalen släpps i januari 2011.

En pådrivande kraft till samarbetet är EG-direktivet Inspire (Infrastructure for spatial data in Eupope). Direktivet ställer krav på att Europas medlemsländer ska bygga upp en infrastruktur för att tillgodose geodataförsörjningen. Det innehåller regler om hur geodata ska harmoniseras och standardiseras samt att myndigheter ska sprida och utbyta geodata via nättjänster.

De tjänster som berörs av Inspire-direktivet hos Riksantikvarieämbetets är Fornsök och Bebyggelseregistret.

>> Susanna Eschricht jobbar med Bebyggelseregistret och Inspire på Riksantikvarieämbetet