Publicerat


Foto: Nationaal Archief, Nederländerna (Från Flickr Commons)

Nu övergår K-samsök från att vara ett tidsbegränsat projekt till att bli ett förvaltningsobjekt i Riksantikvarieämbetets IT-miljö.  K-samsök är en webservice och ett verktyg för minnesinstitutioner att tillgängliggöra sin data för en bredare publik. Via ett öppet API (Application Progamming Interface) kan externa utvecklare bygga applikationer mot olika målgrupper. Anvädningen av API:et regleras via användarvillkor som godkänns av respektive utvecklare.

Teknisk spec
Rent tekniskt består K-samsök av:

  • Solr är ett Java opensourcepaket som används som indexeringsmotor. Den ger möjlighet till vidareutveckling och till att köra K-samsök på flera samtidiga maskiner om det skulle behövas.
  • postgreSQL används som databas och används endast vid skördning av data och vid omindexering. I normal drift är det bara Solr-indexet som används för objektdata. Data om institutioner och deras tjänster finns dock bara i databasen.
  • Java är programspråket för all K-samsöksrelaterad utveckling utom de portar som används i Microsoft-miljö (som är utvecklade i .Net och C#)
  • OAI-PMH är överföringsprotokollet från biblioteksvärlden som används för att skörda data från lokala portarna till centralnoden.
  • NetApp används för lagring och spegling av indexet

Lokala portar
Det finns två grundkodpaket, ett för Java- och ett för Microsoft-miljö, som går att anpassa för olika system så att dessa kan leverera data till K-samsök. Idag finns det portar mot museisystemen Primus och Carlotta och på gång är Sofie och MuseumPlus. Det finns också portar mot enklare system och mot hembygdsföreningar som inte har databassystem utan bara gör XML-strukturer tillgängliga på nätet.

Stöd för Creative Commons
K-samsök stödjer möjligheten att märka upp material med Creative Commons-licenser för att tydliggöra mot utvecklare och slutanvändare vad man får och inte får göra med material som det finns länkar till via K-samsök.

Avtal
Det har tagits fram ett avtal som informationsförvaltarna ska skriva på och som reglerar rollfördelning och ansvar.

Leverans till Europena
Valda delar av innehållet i K-samsök levereras till Europeana (idag ca 1,2 miljoner av de totala 3,5 miljonerna objekt). Denna metadata ska vara fri att använda i linje med Europeanas kommande nya avtal för att kunnat tillgängliggöras som Linked open data.

Förvaltning
K-samsök förvaltas enligt Riksantikvarieämbetets förvaltningsmodell. I denna ingår en intern styrgrupp och förvaltningsgrupp. Utöver detta finns det en extern förvaltningsgrupp som består av systemförvaltarna för systemen/institutionerna som levererar data. Det finns även ett strategiskt intressentråd med representanter från ABMK (Arkiv Bibliotek Museer Kulturmiljövård). Syftet med de externa grupperna är att bereda frågor, sprida information, fånga upp önskemål kring utveckling och att vara ambassadörer mm.

>>Johan Carlström är systemförvaltare för K-samsök på Riksantikvarieämbetet