Publicerat

Utvecklingsprojektet K-samsök avslutades i och med årsskiftet 2011 och webbservicen har nu övergått i reguljär förvaltning inom Riksantikvarieämbetet. Det betyder att den styrgrupp, med representanter för bl a Riksarkivet och KB, som följt projektet sedan 2008 nu har godkänt “leveransen“ – en fungerande webbservice – och därmed avslutat sitt uppdrag.

I det fortsatta arbetet kommer vi att försöka säkra förankring och dialog med sektorn på andra sätt. Vår plan är att ordna regelbundna möten, minst två gånger om året, med de informationsförvaltare som levererar data till K-samsök. Fokus ligger då på gemensamma frågor utifrån just leverantörsrollen. En del av informationsförvaltarna står också i andra relationer till tjänsten – som användare av Kringla, utvecklare av applikationer etc – men fokus för dessa möten är primärt leveransfrågor. Riksantikvarieämbetets övriga tjänster – Kringla och Platsr – berörs indirekt genom att de hämtar data från K-samsök, men det får betraktas som en ren bonus. Detta möte (20110222) är alltså det första i en lång serie, och vi är glada att så många kunde vara med vid den första träffen. Inbjudan hade gått exklusivt till de organisationer/institutioner som idag levererar data till K-samsök och nästan alla fanns på plats och deltog i diskussionen.

 • Arkitekturmuseet
 • Armémuseum (SFHM)
 • Bebyggelseregistret, BBR (RAÄ)
 • Bohusläns museum (Västarvet)
 • Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund (via Västarvet)
 • Etnografiska museet (SMVK)
 • Fornminnesinformationssystemet, FMIS (RAÄ)
 • Fornvännen (Vitterhetsakademien)
 • Global Biodiversity Information Facility, GBIF (NRM)
 • Göteborgs naturhistoriska museum (Västarvet)
 • Historiska museet (SHMM)
 • Kulturlagret/Vänersborgs museum (Västarvet)
 • Kulturmiljöbild, KMB (RAÄ)
 • Libris (Kungl. Biblioteket)
 • Medelhavsmuseet (SMVK)
 • Nordiska museet
 • Sockenbilder (21 hembygdsföreningar)
 • Svenskt hällristningsforskningsarkiv, SHFA
 • Sveriges militärhistoriska arv (via SFHM)
 • Tekniska museet
 • Upplandsmuseet
 • Vasamuseet (SMM)
 • Världskulturmuseet (SMVK)
 • Västergötlands museum (Västarvet)

Flera nya leverantörer är på väg in under året. Närmast förs diskussioner med bl a Livrustkammaren, Nationalmuseum och flera Göteborgsmuseer (som alla använder MuseumPlus), Musik- och teatermuseet, Riksteaterns Dramawebb och Filminstitutets Filmarkivet.se. K-samsök kan sedan i höstas leverera poster till Europeana. Och Riksantikvarieämbetet har dessutom utvecklat Kringla så att tjänsten även söker i Europeana via deras API.

Den större bilden

Enligt regeringens uppdrag ligger K-samsök i Riksantikvarieämbetets IT-miljö på ett sådant sätt att det är tekniskt okomplicerat att flytta tjänsten till en annan aktör, om det skulle bli aktuellt. Det verkar osannolikt, men som vanligt gäller förstås att det är svårt att sia – särskilt om framtiden. Bland faktorer att förhålla sig till just nu finns bl a:

 • Riksarkivets nya sekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet som är under uppbyggnad och enligt regeringens uppdrag ska vara en resurs för det statliga kulturarvsområdet.
 • Riksutställningar som fått ett nytt regeringsuppdrag att samla och sprida kunskap om digital förmedling av kulturarvet.
 • Centralmuseernas samarbetsråd som liksom RSM fått regeringsuppdrag rörande samverkan som ska rapporteras den 1 mars 2011.

Och alltsammans ska förstås kopplas till den nationella agenda för digitalisering som Kulturdepartementet arbetar med just nu. Denna ska i sin tur hänga samman med IT-ministerns digitala agenda för Sverige och e-delegationens arbete för att göra offentlig förvaltning så effektiv och medborgarvänlig som möjligt. På en ännu mer övergripande nivå finns EU-kommissionen och kretsen kring Europeana som driver på arbetet för att göra allt större delar av det europeiska kulturarvet digitalt tillgängligt och maximalt användbart.

Utveckling pågår

Under det senaste året har K-samsök varit i ständig utveckling. Värt att nämna är att vi implementerat Solr och migrerat till postgreSQL. Systemet stödjer idag både Creative Commons och Public Domain-märkning. Vi arbetar med dubbelriktade relationer och indexering i sökmotorer som Google. Vi har byggt en ny www.ksamsok.se i wordpress. Det har blivit fler leverantörer i K-samsök, och mer data i indexet. Det finns idag portar mot Primus och Carlotta, och vi har också skördat data via XML (Sockenbilder.se). Vi har utarbetat ett avtal som reglerar K-samsöksförhållandet mellan informationsförvaltarna och Riksantikvarieämbetet.

Hela utvecklingsfasen (2008-2010) har till dags dato kostat 3,8 miljoner, vilket i relation till utfallet måste betraktas som ett billigt pris. Utöver utvecklingsmedel från bl a Västarvet/Kulturrådet och Centralmuseernas samarbetsråd har verksamheten hittills finansierats med årsvis öronmärkta medel ur Riksantikvarieämbetets anslag. Arbetet är dock i dynamisk utveckling och expansion, och myndigheten har därför beslutat om stabilt utökad bemanning och nyanställt tre personer på den (fortfarande lilla) Enheten för Informationsutveckling (Iu);

 • Maria Logothetis som sedan i höstas vikarierat för Sophie Jonasson under hennes föräldraledighet, övergår till en fast antikvarietjänst på Iu.
 • Karin Nilsson som närmast kommer från Livrustkammaren, Skokloster slott och Stiftelsen Hallwylska museet, börjar på Iu den 1 april.
 • Henrik Summanen som en del av er känner från tidigare verksamhet bl a på Historiska museet och Medeltidsmuseet, har redan börjat jobba deltid på Iu.

Vad gör vi nu?

Johan Carlström presenterade idéer för planerad utveckling av K-samsök och noterade ytterligare förslag och önskemål från mötesdeltagarna. Skördning av user generated content (UGC) till K-samsök diskuterades en del. Enighet verkar råda om att det är viktigt att användaren lätt kan skilja på vad som är UGC respektive institutionell information, samt att en institution för att få bra resultat måste närvara/svara på en UGC-arena. Det finns ett positivt intresse från många, och goda erfarenheter i bl a Västarvet och Primusgruppen – men hur skulle saken kunna lösas strukturellt inom K-samsök? En annan fråga som är viktig för i synnerhet vissa av leverantörerna – GBIF, SHFA, SHM (Birkaprojektet) – är forskningen som målgrupp. Tyvärr hade vi inte tillräckligt med tid för att specificera prioriteringar i önskelistan, men här är i varje fall en sammanställning att utgå ifrån:

 • Översyn av parametrar i protokollet
 • Implementering av Json – som underlättar för utvecklare
 • Skördning av paketerade/redigerade data (t ex berättelser i Platsr, eller sammanställt material om besöksmål etc)
 • Skördning och indexering av metadata om film- och ljudfiler
 • Leverans av kulturmiljöobjekt till Europeana (Carare-projektet)
 • Förtydligande definitionstexter kring protokollets parametrar
 • Utveckling av en widget – ett inbäddbart sökfönster, som leverantörer (och andra?) lätt kan implementera på sina egna webbplatser
 • Utveckling av relevant webbstatistik
 • Utveckling av UGC-lösning
 • Framtagande av nya objektstyper för t ex personer och utställningar
 • Utveckling av möjlighet att söka med OR (t ex elfenben OR ivory)
 • Utbyggda relationer mellan olika dataposter etc
 • Marknadsföring av K-samsöks API
 • Fördjupat arbete med auktoriteter
 • Fördjupat arbete med teman

Riksantikvarieämbetet kommer att inrätta ett nytt strategiskt råd som stöd i det fortsatta utvecklingsarbetet. Hör gärna av dig med förslag på namn till rådet. Vi söker personer med örnkoll på området, som kan bidra med idéer, erfarenhet och nätverk och därigenom säkra en optimal utveckling av Riksantikvarieämbetets webbtjänster inkl K-samsök. Några namn kom upp under mötet – RSM:s generalsekreterare Mats Persson och KB:s forskningschef Pelle Snickars eller någon av övriga undertecknare av debattinlägg i Svenska dagbladet Publicera kulturskatterna där folk söker (20101202). Flera namn tas tacksamt emot!

Nästa möte med K-samsöks leverantörer/informationsförvaltare blir i Stockholm tisdagen den 20 september 2011. Samma dag planerar vi också ett öppet möte för presumtiva nya leverantörer. Vi återkommer med inbjudan i slutet på sommaren, men spika gärna dagen redan nu. Och välkommen att höra av dig om din institution kan tänka sig att stå värd för mötet! Vi kommer för övrigt att rapportera vårt arbete via egna kanaler (K-blogg, K-samsöks blogg etc) men en vidare diskussion kring K-samsöks löpande utveckling föreslås föras på RSM:s Mötesplats Museer.

>>  Johanna Berg, verksamhetsutvecklare på RAÄ


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *