Publicerat

Runinskriften U 871 från Ölsta sedd genom ett lager av ettor och nollorNu har vi tagit ett steg mot den digitala framtiden. Projektet Digitala Sveriges runinskrifter som finansierats av Riksbankens jubileumsfond har avslutats. Resultatet är att Sveriges runinskrifter finns på nätet och att det finns ett förslag till en digital plattform för runforskare och andra runintresserade. Läs mer i den publicerade projektrapporten.

Syftet med projekt Digitala Sveriges runinskrifter

Det primära syftet med projektet var att digitalisera och webbpublicera bokverket Sveriges runinskrifter och att i dialog med runforskare få fram en kravbild för ett kraftfullt, webbaserat forskarstöd. Ett stöd som skulle kunna rymma antikvarisk information och stöd för att kommunicera med runintresserade personer.

Källor och modell

Sveriges runinskrifter har publicerats på en egen webbsida på Riksantikvarieämbetets webbplats. Sidan länkar till bokverkets text- och planschdelar i PDF. Projektet har också utformat ett förslag, en modell som ska kunna koppla ihop bokverket och och datakällor som bär information om runinskriptioner. Förslaget till forskarplattformen, som vi kallar ”e-runic”, ska samla och visa innehållet i databaser som Samnordisk runtextdatabas, Digitala Sveriges runinskrifter, Fornvännen, FMIS – Fornminnesinformationssystemet, Bebyggelseregistret samt museiföremålssamlingar anslutna till K-samsök. Navet mellan databaserna och e-runic blir K-samsök som möjliggör att material från olika håll kan samsökas och länkas ihop. Förslaget innebär att ansvaret för innehållet i respektive databas ligger hos respektive databasförvaltare. När databaserna uppdateras syns den uppdaterade informationen i e-runic.

Tanken är också att modellen till forskarplattformen ska kunna användas som en generell modell för likartade lösningar i andra ämnen.

”e-runic” får ett öppet API som innebär att runrelaterad data kan användas av andra aktörer för att bygga applikationer som stöd för andra kunskapsprocesser.

Skisser finns i slutrapporten

Skisser av förslaget till forskarplattform samt sökgränssnitt och träfflista finns inkluderade i Riksantikvarieämbetets slutrapport.

Nya källor under utveckling

Den öppna lösningen för forskarplattformen innebär att andra datakällor med relevans för runforskning kan anslutas, förutsatt att de baserats på standarder som definierats av K-samsök och ”e-runic”. Det pågår flera spännande projekt som kan bli potentiella källor i ”e-runic”. Bland dessa kan nämnas Riksantikvarieämbetets arbete med förvaltningsmiljön för “Runverket 2.0“ och projekt Laborativa runanalyser som syftar till att tillgängliggöra 3D-data och analysresultat. Bland externa projekt kan nämnas svensk runbibliografi som bedrivs vid Institutionen för nordiska språk på Stockholms universitet och har finansierats av FoU-medel från Riksantikvarieämbetet. Runbibliografin blir en webbaserad specialbibliografi över all forskning om svenska runinskrifter.

>> Gun Larsson, operativ projektledare för Digitala Sveriges runinskrifter