Publicerat

Europeana är platsen där du kan dyka ner i hela Europas kulturarv. Och det var just det som många av Europas kulturministrar och andra företrädare gjorde under ett event i Bryssel på Europadagen den 9 maj. De hade fått välja ut ett favoritföremål från sitt land som finns presenterat i Europeana och sedan berätta om detta.

Sverige hade valt en bild av Carl Curman, en Stockholmsvy tagen en vinterdag 1900. Bilden finns så väl i i Europeana som på Flickr Commons där det är den sven­ska bild som är mest kom­menterad. Tusen­tals män­niskor runt om i världen har lovor­dat  bildens skön­het.

Att valet föll på just denna bild förklaras i Sveriges blogginlägg :
bilden, som rep­re­sen­tant för det sven­ska innehål­let i Euro­peana visar hur använ­dar­nas efter­frå­gan och intresse kan och bör styra pri­or­i­teringarna av vad som ska dig­i­talis­eras och dig­i­talt till­gäng­göras av kulturarvet.(…) Är det bild­kom­po­si­tio­nen som fascinerar eller den vackra blå fär­gen som till­ta­lar eller är det bara det his­nande his­toriska per­spek­tivet att den visar något som verk­li­gen fanns för över 100 år sedan? Det är svårt att svara på, det räcker kanske med att kon­stat­era att den i sin enkel­het är ett vardagligt mästerverk.

Läs mer om vilka föremål som utvalts av de andra länderna.

Om Europeana

I den stora europeiska databasen Europeana finns information om många miljoner digitala objekt med syftet att tillgängliggöra Europas kulturella och vetenskapliga arv för alla i ett virtuellt bibliotek. Europeana är initierat av den europeiska kommissionen och EU:s medlemsländer. Riksantikvarieämbetet deltar aktivt för att öka mängden information i Europeana liksom att öka kännedom om den europeiska kulturarvsportalen.