Publicerat

Konkurrens inom uppdragsarkeologin har diskuterats sedan 1990-talet. Under 2014 har Riksantikvarieämbetet utrett hur konkurrensen fungerar inom uppdragsarkeologin på en övergripande nivå.

UppdragsarkeologiRegionala skillnader
Utredningen, vars rapport snart kommer att publiceras, har visat på stora regionala skillnader. Skillnaderna gäller både länsstyrelsernas tillämpning och deras förutsättningar. Utredningen påvisade också variationer när det gäller hur begrepp och kriterier uppfattas och används. Exempelvis saknas enighet när det gäller synen på konkurrens och hur begreppet vetenskaplig kvalitet ska tolkas.

Lagstiftningen ska tillämpas enhetligt
En grundläggande utgångspunkt är att lagstiftningen ska tillämpas enhetligt över hela landet. Därför kommer Riksantikvarieämbetet att arbeta för en enhetlig och rättssäker tillämpning inom uppdragsarkeologin samt förbättra förtroendet för systemet, bland annat genom att revidera föreskrifterna.

Rapporten från utredningen kommer att publiceras under våren och finnas tillgänglig via Riksantikvarieämbetets öppna arkiv Samla.

Anna Lihammer, utredare på Kulturmiljövårdsavdelningen