Publicerat

Vilken typ av information kring kulturmiljöer kan underlätta arbetet för Riksantikvarieämbetets användare, och hur vill de ta del av den informationen? Det är frågor som ska besvaras i en behovskartläggning i år. Kartläggningen ska bli ett stöd för att välja och prioritera framtida digitalisering och kvalitetshöjning av digitalt material.

Behovskartläggningen som görs under hösten fokuserar på fyra av Riksantikvarieämbetets användargrupper:

  • Länsstyrelser
  • Miljömålsmyndigheter
  • Museer (här avgränsat till länsmuseer samt de tre stora stadsmuseerna)
  • Professionella förvaltare (Statens fastighetsverk, Svenska kyrkan)

Metoden kan sedan användas för att kartlägga behoven hos fler målgrupper längre fram för att få ett ännu bättre underlag för prioritering.

Första steget i kartläggningen är en kort enkät som har skickats till ovanstående användargrupper för att få en bred inblick i vilken typ av information som efterfrågas och vilka problem användarna upplever idag. Därefter kommer några personer från varje grupp att intervjuas för att bättre kunna fånga upp både uttalade och outtalade behov.

Preliminära resultat
Så här långt har enkätsvar från länsstyrelser och museer samlats in och analyserats. Två synpunkter dominerar påtagligt bland dessa användare, nämligen behovet av rektifierat historiskt kartmaterial och ett händelseregister kopplat till fornlämningar.

De som har svarat på enkäten menar att användningen av äldre kartmaterial begränsas av att det är tidskrävande att georeferera. Det påtalas även att behovet har ökat efter den senaste ändringen av Kulturmiljölagen.

Ett händelse-/undersökningsregister är ett sedan tidigare känt behov inom sektorn. I enkätsvaren efterfrågas information om alla arkeologiska undersökningar, alltså även äldre, och dessutom att alla äldre undersökningsrapporter skall finnas tillgängliga digitalt.

Mer detaljerade resultat kommer längre fram när intervjuer och fler enkäter är genomförda.

Kontakt
Vi som jobbar med behovskartläggningen är Matilda Karlsson (projektledare) och Anders Strinnholm – ta gärna kontakt med oss om du har synpunkter eller vill veta mer! Här finns kontaktuppgifter.

Ett svar

  1. Pingback: Anonym 697340

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *