Publicerat

"Woven heritage texture" av Leonardo Aguiar, CC BY
”Woven heritage texture” av Leonardo Aguiar, CC BY

2013 beslutades Riktlinjer för digitalisering av kulturarvsmaterial på Riksantikvarieämbetet i en första version. Sedan dess har mycket hänt! Bland annat har Digisam tagit fram vägledande principer för arbetet med digitalt kulturarv, som är tänkta att vara stöd för effektiv digital informationshantering inom kulturarvssektorn. Därför har nu en något uppdaterad version av Riksantikvarieämbetets digitaliseringsriktlinjer tagits fram. Du kan hitta den nya versionen här.

Texten är förtydligad på några ställen och ett par nya riktlinjer har lagts in för att dokumentet fullt ut ska harmonisera med Digisams vägledande principer. I övrigt är innehållet detsamma som de tidigare riktlinjerna, och sammanfattas så här:

Riksantikvarieämbetets digitalisering av kulturarvsmaterial grundar sig på regleringsbrev, verksledningens inriktningsdirektiv samt verksamhetsplaneringen. Digitaliseringen sker också i samklang med nationell och internationell utveckling inom e-förvaltning samt den nationella digitaliseringsstrategin för kulturarvet.

En avdelningsövergripande digitaliseringsgrupp ger råd i digitaliseringsfrågor och kvalitetssäkrar samtliga digitaliseringsprojekt.

Digitaliseringsprojekt beslutas och styrs i enlighet med Riksantikvarieämbetets arbetsordning och projektmodell. Innan ett digitaliseringsprojekt startas ska projektets genomförbarhet och nytta vara fullt utredd.

Urval och prioritering av material baseras på att det finns extern efterfrågan, externt behov av materialet eller bevarandeskäl. Användbarhet, interna behov, mångfald och kostnadseffektivitet är andra aspekter som spelar in. Urvalet kan också omfatta att verka för att externt material digitaliseras och/eller kopplas till befintligt digitalt material.

Riksantikvarieämbetet digitaliserar för att sprida information och kunskap om kulturarvet, och det digitaliserade materialet ska därför tillgängliggöras så fritt och öppet som möjligt. Löpande förbättring av informationen behöver göras för att säkra en hög kvalitet.

Materialet som digitaliseras ska om möjligt publiceras i strukturerade, maskinläsbara och öppna format som möjliggör länkning mellan olika datakällor. Sådana länkade öppna data ska också kunna ingå i K-samsöks infrastruktur.

Varje objekt som digitaliseras ska ges människo- och maskinläsbar information om rättigheter för data och metadata. Utgångspunkten är att använda en öppen licens.
• Material som skyddas av upphovsrättslagen märks med licensen ”Creative Commons Erkännande” om inte lagstiftning och/eller avtal lyder annorlunda.
• Material som saknar verkshöjd eller vars upphovsrättstid löpt ut märks med Public Domain Mark.
• All metadata märks med CC0.
• Material som inte kan ges en öppen licensiering ska tydligt märkas med upphovsrättsinformation.

Digitaliseringsverksamheten följer etablerade standarder, med utgångspunkt i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS), samt riktlinjer som ökar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar.

Riksantikvarieämbetets digitaliserade material ska lagras på ett långsiktigt hållbart sätt för att hållas levande och användbart. Format lämpliga för långsiktig lagring ska användas.

Vad de olika riktlinjerna innebär för digitaliseringen beskrivs mer detaljerat i Riktlinjer för digitalisering av kulturarvsmaterial på Riksantikvarieämbetet.