Publicerat

Det har fläktat friskt kring Ales stenar. Det urusla semestervädret har inbjudit till att ägna diskussionen litet uppmärksamhet. Nu har jag inte ”lusat” igenom allt som skrivits men det verkar vara nyhetsmedia som format bilden av hur RAÄ uppfattar Ales stenar: Dagens Nyheter 19/7 där en representant från RAÄ påstås anse att Ales stenar är en solkalender. Likartade tongångar finner vi i Sydsvenska Dagbladet den 22/7. I samma tidning men i en annan artikel påstås att även länsstyrelsen köpt solkalendertolkningen. Här och här i bloggen Aardvarchaeology har ämbetets ställningstagande att överhuvudtaget nämna ”solkalenderforskningen” kritiserats. Även i detta diskussionsforum har vissa mediapåståenden som rör slutsatserna av en geofysisk undersökning tillbakavisats.

Diskussionen har i hög grad utgått från vad medierna valt att lägga fokus på, mindre vad inblandande verkligen sagt och vad Ämbetets skyltmakare förmedlat. Jag har via semestrande ämbetespersonal fått fatt i alla skyltunderlagen (tack för hjälpen!). Så varför inte läsa hela materialet och själv bilda dig en uppfattning om vidden av av RAÄ:s förmedling vid Ales stenar. Personligen är jag av den uppfattningen att skyltar förgås, men Ales stenar består. Oavsett stormens styrka…

Bilden visar en skylt med text som visar några större stenar samt en person som vandrar med en maskinn över gräsbevuxen yta.”Ny teknik kan ge oss ny kunskap”: Denna skylt redogör för Riksantikvarieämbetet avdelning för arkeologiska undersökningars (UV:s) geofysiska undersökningar. Resultaten av dessa undersökningar kommer att publiceras under 2007 och 2008 (Immo Trinks RAÄ UV).

Skylt med text och tecknade bilder av fornlämningar i sydöstra delen av Skåne.På denna skylt redovisas sydöstskånes mest kända fornlämningar och fynd, från stenålder fram till medeltid. Titeln på skylten är ”Havets och stenmonumentens landskap”.

Skylt med text samt en plan över stensättningen vid Ales stenar.

Den mest kontroversiella skylten, med rubriken ”Ales stenar – en pågående tolkning” , är denna där skyltmakarna redogör för de olika uppfattningarna kring fornlämningens ålder och vad den använts till. Detta illustreras med en plan (B G Lind) över Ales stenar där utgångspunkten är att stensättningen konstruerats som en sorts solkalender.

Textrik skylt som på en tidslinje beskriver under vilka skeden som man byggde skeppsformade stensättningar.”Människan och skeppet som symbol”: På denna skylt beskrivs skeppssymbolens ålder, skiftande innebörd och stora betydelse under lång tid. Här finns inga referenser till någon solkalender…

>> Lars Lundqvist, jobbar med Kulturmiljöportalen och webbtjänstutveckling