Publicerat

Använder du FMIS? I så fall, visste du att vraket efter örlogsfartyget Riksäpplet som sjönk 1676 utanför Dalarö sprängdes 1921 för att man skulle kunna fiska svartek? Nej, antagligen inte då Fornminnesregistret och FMIS omfattar väldigt lite uppgifter om fornlämningar under vatten. Nu håller det på att ändras!

Marinarkeologiska lämningar i Google Earth
I framtiden kommer du att kunna söka vrak i Google Earth. Klicka för större bild!

Sedan ett år tillbaka pågår ett samarbete mellan Statens maritima museer (SMM) och Riksantikvarieämbetet i syfte att föra över alla data om maritima kulturlämningar från SMM:s databas SjöMIS till FMIS. Efter att data från SjöMIS tidigare i år fördes över till FMIS testdatabas pågår en kvalitetssäkring och kvalitetshöjning av dessa data.

Kärnan i detta samarbete är att ge de maritima lämningarna som finns längst våra kuster och i våra sjöar samma betydelse som de arkeologiska lämningarna som finns på land har haft i många år. Detta är delvis vikigt när det gäller ärenden kring den utökade exploateringen som på senare år har märkts tydligt i vattennära områden. Men en lättillgänglig databas underlättar också arbetet för studenter, arkeologer samt sportdykare och allmänt intresserade forskare som hittills fått leta efter sin information på många spridda platser.

Fartygslämningar och förlisningsuppgifter i ArcView
Marinarkeologiska data kommer att kunna analyseras tillsammans med andra fornminnesdata. Klicka för större bild!

De data som nu ska integreras i FMIS har tidigare funnits på Sjöhistoriska museet, dels i databasen SjöMIS, dels i Svenskt marinarkeologiskt arkiv som tar formen av arkivakter och sjökort. Detta har gjort information om undervattenslämningar inte bara svårtillgänglig utan också svårhanterlig.

Arbetet för att kunna göra denna information tillgänglig består av att kvalitetssäkra de ca 3500 poster med fartygslämningar samt de ca 12000 stycken poster med uppgifter om skeppsförlisningar. Till detta tillkommer även den hel del spärranordningar och hamnanläggningar. Informationen kommer delvis från Sjöfartsverkets sjömätningar runt Sveriges kuster, men det mesta är inrapporterat från privatpersoner framförallt sportdykare.

Till en del av posterna finns hyllmeter med information att utgå ifrån medan andra poster har en minst sagt bristfällig dokumentation. Inga tidigare inskrivna fritexter kommer att kvalitetssäkras men i ett senare skede ska det registreras in ny information, fornlämningar som tidigare inte funnits med i något arkiv.

Arbetet med detta har nu pågått i cirka sex månader och flyter på utan större problem. Trots att vi tagit oss genom en hel del material finns det mycket kvar att göra. När alla poster är kvalitetssäkrade och införda i FMIS, troligen i början på nästa år, kommer systemet att vara proppfullt med information om dessa maritima lämningar. Bilder, positioner samt hänvisningar till undersökningar och artiklar kommer att finnas tillgängligt för alla intresserade.

>> Christin Heamägi arbetar med kvalitetssäkring av marinarkeologiska data i FMIS.