Publicerat

Här kommer det nyhetsbrev som skickades ut i oktober. Skicka ett mail till ksamsok at raa.se om du vill vara med på sändlistan.
————————————————————————–
K-samsöksprojektet närmar sig nu en första leverans, och därmed den andra viktiga milstolpen i projektet (den första var beta-leveransen i februari 2009). Under året har utvecklingsgruppen på RAÄ arbetat vidare med K-samsök webservice. Mer funktionalitet har tillförts enligt den prio-lista som arbetats fram med K-samsöks intressenter. Arbetet har öpt enligt plan och i början av år 2010 kommer vi att lansera K-samsök 1.0 för användning.

K-samsök och kulturpropositionen
Regeringen bedömer att satsningen på K-samsök är ett viktigt steg att för att tillgängliggöra minnesinstitutionernas information för alla och att projektet ligger i linje med att prioritera gemensamma ingångar till informationen och skapa användarvänliga applikationer som gör nytta för medborgarna. Regeringen pekar även på att K-samsök bör vara kompatibelt med andra lösningar inom ABM och poängterar särskilt att de yngre generationerna tar till sig ny teknik och information och använder den på kreativa sätt.

Regeringen skriver i propositionen att det inte längre bara handlar om att sända ut information utan om nya former för dialog, lärande och skapande. Utvecklingen får naturligtvis inte bara konsekvenser för de ”digitala infödingarna” utan även för andra användare. Exempelvis påverkas också förutsättningar och former för forskning. Tillgänglighet och användbarhet är av avgörande betydelse för att den potential som finns i kulturmiljöinformationen ska kunna utvecklas på bästa sätt.

K-samsök är en plattform, bland flera, som underlättar minnesinstitutionernas arbete med att tillhandahålla öppen och tillförlitlig information som sedan kan användas av andra aktörer i lärande och forskning. Men inte bara där, utan också i andra typer av kreativa och innovativa processer, både nationellt och internationellt.

Regeringen avser att ge RAÄ i uppdrag att förvalta och vidareutveckla K-samsök. Det bör ske i samarbete med berörda myndigheter och institutioner samt ideella organisationer och aktörer, det vill säga följa samma upplägg som projektet har idag.

Riksantikvarieämbetet, Europa och K-samsök
Vid sidan om det nationella arbetet ska RAÄ också delta i samarbetet på den europeiska arenan kring frågor som rör kulturarvsinformationens tillgänglighet och användbarhet. Europeana är en viktig plattform för nationell och internationell samverkan och där behandlas även upphovsrättsfrågor i anslutning till minnesinstitutionerna, tekniska standarder m.m. För de institutioner som vill ansluta sina databaser till K-samsök finns tekniska förutsättningar för att relativt smidigt leverera information även till Europeana. Det är ett av projektets leveransmål och nu när K-samsök börjar närma sig en första driftversion tittar vi, tillsamman med andra nationella leverantörer till Europeana, på hur lösningen för detta ska se ut.

Europeanaleveranser kan göras på olika sätt. En möjlig väg är att mappa om K-samsöks datastruktur till den struktur Europeana använder och leverera data i enlighet med den. Eller, om man så vill: översätta ”K-samsöksspråket” till motsvarande för Europeana. Vi undersöker nu möjligheterna att få stöd för det. Det skulle innebära att varje informationsförvaltare som är knuten till K-samsök inte behöver mappa om eller byta standard. Om man använder något av de protokoll som Europeana förordar (vilket inte är klart än) kommer vi att försöka se till att det kan skickas genom K-samsök.

Slutligen
Regeringen har tagit intryck av den stora vilja som finns inom museisektorn att samverka för att kunna ställa våra gemensamma digitala resurser i samhällets tjänst. Samma anda har präglat arbetet inom K-samsök och det blir spännande att se hur vi kan fortsätta att utveckla denna samverkan. Vi på Riksantikvarieämbetet kommer genom förvaltningen av K-samsök och projektägarskapet att, tillsammans med informationsförvaltande myndigheter och institutioner, ha ett stort ansvar för en fortsatt och vidareutvecklad samverkan.

Har du frågor eller funderingar kring detta, hör gärna av dig till Johan Carlström (johan.carlstrom at raa.se).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *