Publicerat

Bild med den engelska texten 'interesting'
Foto: russelldavies (CC-by-nc)

Workshop i digitalt berättande

Just nu förbereder vi en workshop för digitalt berättande i Malmberget, Gällivare. Riksantikvarieämbetet, Kulturskolan Stockholms mediecenter och Malmberget berättargrupper anordnar gemensamt en 2 dagars workshop för digitalt berättande. Kulturskolans mediecenter, under ledning av Simon Strömberg,  anordnar workshops under handledning som har till uppgift att stärka delaktighet och eget skapande med medier som verktyg.

För att kunna genomföra workshopen på bästa sätt, förbereder deltagarna en personlig berättelse som sedan används i workshopen. En jag-berättelse som tar avstamp i ett specifikt minne eller en plats med koppling till Malmberget. Den färdiga digitala berättelsen (filmen) kommer att bli cirka 1–1,5 minut, så 250 ord brukar vara tillräckligt. Bilder att illustrera berättelsen med, digitala bilder eller fotografier, teckningar, kartor och annat som kan fotas/skannas av kan användas i den digitala berättelsen.

Riksantikvarieämbetets community Platsr kommer sedan att användas som plattform för att publicera videoberättelserna. Workshopen genomförs 21 – 22 maj, mer om detta kommer framöver.

Platser kring Motala ström

Göran Gruber och Mats Engström från UV Öst samarbetar med Platengymnasiet kring ett temaarbete som handlar om att väcka frågor kring hur platser skapas och ge perspektiv på hur grupper och individer använder dessa. Fokus i detta arbete ligger på Motala ström och dess omgivningar. Målet är att är att väcka insikter hos gymnasieeleverna om hur berättelser kring det förflutna skapas och används utifrån olika aktörers perspektiv, utgångspunkter och erfarenheter.

Genom diskussioner och praktiska övningar  vill de visa på historieskapande processer längs Motala ström och därigenom ge redskap för ett kritiskt tänkande. Tidigare i veckan fick de  23 eleverna från Platengymnasiet välja varsitt ställe som har betydelse för dem. På Platsr community kunde de sedan göra sin plats synlig på nätet. Dels markerades den ut på kartan, dels skrev dom en kort presentation och berättelse om platsen. Med detta ville Göran och Mats från UV Öst belysa hur platser är knutna till minnen och identitet samt hur denna handling i sig skapar en plats.

Följande arbetsmoment ingår i projektet:
1. Eleverna får själva välja en plats/byggnad/område som man kort presenterar på Platsr. I presentationen ingår att besvara/reflektera kring vissa uppställda frågor (som man kommer fram till i grupp) såsom vad som har hänt på platsen, hur den kan ha sett ut tidigare, hur den används, vilken betydelse den har etc. Detta för att väcka frågor kring hur platser omkring oss definieras och beskrivs.

2. En vandring längs med Motala ström. Den visar på de olika tidslagrens fysiska avtryck i landskapet. Här väcks frågor kring vad som hänt och vad som finns kvar. Elever, lärare och arkeologer berättar om vad de kan tänkas veta om platserna längs strömmen. Plocka fram frågepaketet från moment 1 och ställ dem mot de olika platserna. Vissa frågor kommer att vara enkla att besvara, andra kräver mer research. Eleverna får välja ut en plats att arbeta vidare med.

3. Teori, metod och material – hur hantera och värdera källor, hur hitta material?

4. Bearbetning av frågorna (kring de platser eleverna valt i moment 2). Egen forskning, grupparbete med handledningstillfällen.

5. Arkeologisk utgrävning – eleverna besöker och deltar i utgrävning. Visa på alternativa metoder att skapa historia. Diskussion kring kopplingen mellan arkeologiskt material, metod och tolkning.

6. Redovisning genom att skriva in den platsen längs med strömmen som man arbetet med i Platsr.
Läs mer om detta intressanta projekt här.

Maria Logothetis jobbar med Platsr på Riksantikvarieämbetet.

Märkt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *