Publicerat

 Som tidigare aviserats på detta forum har Riksantikvarieämbetet fått medel från Riksbankens jubileumsfond för att digitalisera bokverket Sveriges runinskrifter och publicera det på nätet.  Projektet pågår för fullt och varar året ut. 
Detaljbild av Kvarntorpshällen från databasen Kulturmiljöbild.
Detalj från Kvarntorpshällen, Täby socken, Uppland. Foto: Bengt. A Lundberg

Uppdraget att skanna och texttolka Sveriges runinskrifter har gått till Stockholms universitetsbibliotek och arbetet avslutas i dagarna. Publiceringen av den första versionen av sökbara pdf-filer är planerad till slutet av 2011.

Projektet Digitala Sveriges runinskrifter ska inte bara resultera i digitala faksimil (pdf), vi gör också en förstudie till en interaktiv kunskapsplattform som kan bli en modell för andra forskningsområden. Via plattformen, som har arbetsnamnet e-runic, ska forskare, antikvarier, studenter, hembygdsforskare och andra intresserade, utöver Digitala Sveriges runinskrifter, kunna söka information i andra digitala källor med rundata. Här ska också tjänstemän kunna göra tjänsteanteckningar om t.ex. nyfynd, antikvariska insatser, analyser etc. och länka till nypublicerade rapporter av olika slag. Vem som helst ska dessutom kunna kommentera eller tipsa om iakttagelser som gäller runinskrifter.  Kopplingsdosan för de olika informationskällorna tänker vi bygga på K-samsök.

En framgångsfaktor för projektet är det nära samarbetet med Riksantikvarieämbetets antikvarier, runforskare och personer knutna till Uppsala runforum. Ett projekt för och med viktiga intressenter.

När Digitala Sveriges runinskrifter är publicerade och förstudien är klar, kommer vi att göra en ny projektansökan för att förverkliga och bygga kunskapsplattformen e-runic.

Gun Larsson, operativ projektledare för Digitala Sveriges runinskrifter