Publicerat

Bild 1 Olofsfors
Årets industriminne 2014 är Olofsfors bruk. Infälld smeden Ture Bergmark i kättingsmedjan 1940. Foto: Olofsfors bruk.

Riksantikvarieämbetet fördelar statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet. Syftet med bidraget är att stödja ideella organisationer som bidrar till människors möjligheter att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön, samt att främja en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas. I år fick nitton ideella organisationer inom kulturmiljöområdet dela på 4,5 miljoner kronor. Riksantikvarieämbetet kommer att presentera dessa organisationer löpande under året.

Berätta kort om er organisation, vilka är ni och vad gör ni?

Svenska industriminnesföreningen (SIM) är en ideell och obunden förening som sedan start­en 1989 arbetat för att främja intresset för industrihistoria och industriminnesvård i Sverige. SIM är ett nätverk för yrkesverksamma och enskilda intresserade inom fältet industriarv och industrihistoria samt för forsknings- och utbildningsinstitutioner, myndigheter, museer, arkiv samt fristående aktörer.

Medlemmarna i SIM återfinns över hela landet, inom många olika yrken och med skilda specialintressen. Ungefär hälften av medlemmarna är institutionella, bl.a. centralmuseer, länsmuseer och branschorganisationer. Sedan 2003 samarbetar föreningen med Tekniska museet i Stockholm.

Vilka är era viktigaste frågor?

Att bevaka, berätta och vägleda – SIMs hemsida

I och med lanseringen av vår nya hemsida 2013 förser vi besökare och medlemmar med en aktuell nyhetsbevakning inom industriarvsfältet. Nyheter rapporteras och uppdateras genom vår hemsida och framöver kommer nyhetsbrev att skickas ut med jämna mellanrum till våra medlemmar. SIMs hemsida innehåller även omfattande länkregister, nedladdningsbara dokument och – inte minst – en stor kartbaserad vägledning till industrihistoriska miljöer i Sverige.

Att uppmärksamma och uppmuntra – utmärkelsen Årets industriminne

För att uppmärksamma och uppmuntra goda exempel och det stora arbete som görs av enskilda och lokala aktörer för att bevara det industrihistoriska arvet utser föreningen Årets industriminne. Den första mottagaren av utmärkelsen var Älvängens repslageri i Västra Götaland (1995) och den senaste – den tjugonde i ordningen – är Olofsfors bruk i Västerbotten (2014).

Att bredda och fördjupa kunskapen – Industrihistoriska konferenser

Föreningen arrangerar nationella industrihistoriska konferenser med några års mellanrum. Den senaste var 2012 i samarbete med bland andra ArbetSam, Arbetets Museum och Industrihistoriskt Forum på temat “Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning – nuläge och framtid“. En utförlig dokumentation från konferensen finns på SIMs hemsida.

Att representera Sverige internationellt – nationalrepresentant i TICCIH

SIM representerar Sverige i den globala organisationen TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage). TICCIH samarbetar nära med ICOMOS och bereder bl.a. frågor om industriella världsarv. Medlemmar i SIM är automatiskt medlemmar i TICCIH. Som nationell organisation deltar vi i internationella konferenser och kongresser där man utbyter erfarenheter och idéer, samt tar del av aktuell forskning. Till varje TICCIH-kongress lämnar de nationella kommittéerna i respektive land en rapport om vad som skett på industriarvsfältet sedan föregående år. I Sveriges fall ansvarar Svenska industriminnesföreningen för rapporten – den första 1973. Nationalrapporterna finns att ladda ner från SIMs hemsida.

Vad händer i år?

Årets industriminne delas ut till Olofsfors bruk den 17 juni 2014.

Vi arbetar på att stärka det nordiska samarbetet. Ett samnordiskt möte genomförs i slutet av september 2014. Ett viktigt mål är att utveckla samarbetet kring tidskriften Fabrik&Bolig – det industrielle miljø i Norden.

Att fortsätta planeringen inför en ny nationell konferens om industriarvet som förhoppningsvis kommer att äga rum under 2015.

Fortsatt intensivt arbete med att utveckla hemsidan.

Var kan jag läsa mer om er organisation?

Läs mer om SIM på www.sim.se

Läs mer om TICCIH på www.ticcih.org

Bild 2. Byggnadsminnen på sim.se beskuren

SIM har registrerat 405 byggnadsminnen med industrihistorisk anknytning, från miljöer längs Malmbanan i norr till Sandhammaren i söder. Här ett utsnitt från Mellansverige. Bild från www.sim.se

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *