Publicerat

 

Foto: Inger Paulsson

Foto: Inger Paulsson

Berätta kort om er organisation, vilka är ni och vad gör ni?

Museibanornas Riksorganisation – förkortat MRO – är en paraplyorganisation för de föreningar som bedriver museijärnvägs- eller spårvägstrafik på fristående spår. Spåren ägs som regel av föreningarna, men i några fall av kommunen eller annan part. Tjugoen föreningar, spridda över landet, är anslutna till MRO. Den nordligaste i närheten av Sundsvall, den sydligaste i Malmö.Föreningar som driver trafik på statens spåranläggningar är organiserade i Järnvägshistoriska Riksförbundet, förkortat JHRF.

Syftet med MRO är att hantera frågor gemensamma för de olika föreningarna. Exempel på frågor är:

– Myndighetskontakter när det gäller regelverk, legala frågor, avgifter

– Försäkringsfrågor

– Tillsammans med systerorganisationen JHRF anordna till exempel Almedalsdeltagande och Tågsläpp

– Årliga seminarier om trafiksäkerhet

– Praktiska frågor såsom utbildningar, inköp av idag mindre lättillgängliga produkter (exempel stenkol)

– Framtagande av gemensam MRO-trafiksäkerhetsinstruktion

 

Almedalsseminarium

Foto: Åke Paulsson

Vilka är era viktigaste frågor?

1. Under en följd av år har MRO:s viktigaste fråga varit att lyckas reducera de avgifter som Transportstyrelsen har belagt sin   verksamhet med. Järnvägsmuseiföreningarnas avgifter är nu reducerade till en obetydlighet jämfört med myndighetens ursprungliga förslag. Dessa avgifter hade – om de införts – med stor sannolikhet utraderat svensk museijärnvägstrafik. Ett viktigt kulturbevarande hade utraderats. Som ett exempel på avgiftsförslaget hade en förening med 100 kkr/år i intäkter belagts med 150 kkr/år i avgift. En tio gånger så stor förening med 1 Mkr/år i intäkt hade belagts med 3-400 kkr/år i avgift.

2. En annan viktig fråga är att få till stånd regelförenklingar för trafik på fristående banor. Det vill säga sådana spår som inte har kontakt med statens spåranläggningar. Regelförenklingar borde vara möjliga av bland annat följande orsaker där vi skiljer oss från kommersiell trafik:

– Vi kör aldrig med högre hastighet än storleksordningen 50 km/h. Detta ska jämföras med kommersiell trafik med hastighet för närvarande upp till 200 km/h.

– Vi kör aldrig transporter av farligt gods. Överhuvudtaget körs nästan inget gods alls. Därmed kan inte en katastrof inträffa.

– Vi kör aldrig trafik i mycket dåligt väder (snöstorm etc.) och nästan aldrig trafik på vintern.

– Vår personal har ett starkt ideellt arrangemang för verksamheten och därmed starkt säkerhetsmedvetna.

3. MRO har nyligen tillsatt en arbetsgrupp som arbetar med förslag på regelförenklingar. MRO har en utfästelse från GD för Transportstyrelsen om att välvilligt ta emot och hantera seriösa förslag.

4. MRO bevakar kontinuerligt Transportstyrelsen:s utgivning av nya dokument. Vid remissförfarande bevakar MRO att museitågsverksamheten inte kommer att drabbas av onödiga regler och pålagor.

5. MRO bevakar också Riksdagens och regeringens arbete som berör järnvägsmuseivärlden. Vid behov ageras via våra kontakter i riksdagen.

Vad händer i år?

1. Under våren varje år arrangerar MRO – tillsammans med JHRF – vad som kallas Tågsläpp. Tågsläpp 2014 ägde rum söndagen den 27 april. Arrangemanget syftar till att visa upp vinterns arbete, inför trafikstarten, för allmänheten. I år deltog 28 föreningar över hela landet.

2. MRO deltar – tillsammans med JHRF – varje år under Almedalsveckan. För fjärde året i rad deltog JHRF/MRO under 2014 i Almedalsveckan i Visby. JHRF/MRO deltar med en godsvagn, från GHJ, uppställd i norra hamnen i Visby. Syftet är att visa upp museibanornas verksamhet och visa på vår samhällsnytta, kontra de regel problem som olika myndigheter skapar. Nytt för i år var också en gemensam placering med andra riksorganisationer inom det rörliga kulturarvet. I godsvagnen arrangerade JHRF/MRO fyra gemensamma seminarium.

3. MRO:s tjejgrupp har syftet att öka antal kvinnliga aktiva medlemmar vid museibanorna. Och då inte bara med allmänna göromål som kaféverksamhet utan i säkerhetsarbete som lokförare, bromsare etc. Gruppen utlyste i början av sommaren stipendier för att ge föreningarna möjlighet till aktiviteter som skall locka aktiva kvinnor/tjejer. MRO:s tjejgrupp är också på gång att bilda ett nätverk för redan aktiva kvinnor och blivande aktiva kvinnor/tjejer. Denna verksamhet finansieras med RAÄ anslag.

4. I slutet av varje år utarbetar MRO:s styrelse en ansökan om ekonomiskt stöd för föreningens verksamhet. Ansökan insänds till RAÄ och några månader in på det nya året offentliggörs resultatet. Närmare 100 kkr har utfallit till MRO under de senaste åren. Pengarna används till föreningens löpande verksamhet såsom seminarier, tjejgruppens verksamhet etc.

5. MRO hjälper föreningarna i arbetet att införa MROs nya trafiksäkerhetsinstruktion.

Var kan jag läsa mer om er organisation?

Föreningens hemsida hittar man på www.museibanorna.se. På hemsidan hittar man bland annat föreningens elektroniska nyhetsblad, MRO-Aktuellt. Omkring 10 nummer kommer ut per år. Vilka föreningar som är medlemmar vår organisation och vilket arbete som vi gör för föreningarna

Riksantikvarieämbetet fördelar statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet. Syftet med bidraget är att stödja ideella organisationer som bidrar till människors möjligheter att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön, samt att främja en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas. I år fick nitton ideella organisationer inom kulturmiljöområdet dela på 4,5 miljoner kronor. Riksantikvarieämbetet kommer att presentera dessa organisationer löpande under året.

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *