Publicerat

Kulturarvsarbete handlar till stor del om att värdera, välja ut och välja bort. Sådana bedömningar och avgöranden kan ofta vara komplicerade och kräva kunskaper både om kulturarvet och om de olika förutsättningarna för dess hantering. Kulturarvet omfattar sammantaget alla materiella och immateriella uttryck för mänsklig påverkan genom alla tider. Uttrycken kan vara olika typer av spår, lämningar, föremål, konstruktioner, miljöer, system, strukturer, verksamheter, traditioner, namnskick, språkbruk eller kunskaper etc.

Bild nyhetsbrev VoU 20150428 beskuren
Inom kulturarvsarbetet hanteras komplexa kulturlandskap,

avgränsade miljöer, enskilda byggnader och lämningar
såväl som interiörer, utsmyckningar, föremål, platsnamn
och pågående verksamheter.
Foto Riksantikvarieämbetet, CC BY

Det är alltså många olika typer av företeelser som hanteras i olika situationer och sammanhang – från val av enskilda föremål inför utställning på museum till ställningstaganden kring kulturmiljön vid omfattande projekt som rör planering och byggande av vägar eller städer och där en rad olika intressen vägs mot varandra. Som ett stöd för alla som arbetar med dessa frågor har vi på Riksantikvarieämbetet under de senaste åren arbetat med att se över, tydliggöra, stärka och nyansera arbetsprocessen kring kulturhistorisk värdering och urval. Ett resultat av det arbetet är en plattform som presenterar ett grundläggande förhållningssätt till kulturarvsarbete.

Plattformen förespråkar ett reflekterande och strukturerat arbetssätt där de olika momenten i värderings- och urvalsprocessen medvetandegörs och redovisas, där olika faktorer som direkt och indirekt kan påverka arbetet uppmärksammas och dokumenteras samt där skilda aspekter av värdering tydliggörs och centrala begrepp definieras och förklaras i sitt sammanhang.

Förhoppningen är att plattformen ska bidra till en samsyn på arbetsprocesser, användning och innebörd av centrala begrepp samt tydliggöra hur kulturarv och kulturmiljöer kan och bör värderas. Plattformen ska därigenom ge förutsättningar för en mer rättssäker tillämpning av lagar och förordningar på kulturarvsområdet men också vara ett stöd för att fortlöpande utveckla arbetet med kulturhistorisk värdering och urval.

20150422_143917Implementeringsworkshop på Riksantikvarieämbetet.
Foto Leif Gren, Riksantikvarieämbetet, CC BY

Plattformens förhållningssätt bygger på tidigare erfarenheter och metoder, men innebär även en till stora delar utvecklad syn på kulturarvsarbetet. För att plattformens förhållningssätt ska få genomslag krävs fortsatta informations- och utbildningsinsatser. Sedan ett par månader tillbaka pågår ett implementeringsarbete inom hela Riksantikvarieämbetet, men också delvis hos andra aktörer inom kulturarvsområdet. Den fortsatta implementeringen syftar även till en stegvis utveckling av mer specifika metoder för värdering och urval inom olika delar av kulturarvsarbetet, för olika situationer och sammanhang, men som alla bygger på det grundläggande förhållningssätt som presenteras i plattformen.

Bland dem som är verksamma inom kulturarvsarbetet finns ett stort behov av att diskutera frågor kring värdering och urval. Vi har därför etablerat en diskussionsgrupp på Kulturvårdsforum. Där finns möjlighet att lämna synpunkter, ställa frågor och utbyta erfarenheter som kan avse plattformen såväl som kulturhistorisk värdering och urval vid olika specifika verksamheter och situationer.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

Cissela Génetay och Ulf Lindberg, båda utredare på Kulturmiljöavdelningen.

Läs även mer på http://www.raa.se/kulturarvet/vardering-och-urval/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *