Publicerat

Kvinna med glasögon står med en svartvit bakgrund med besökare, skulpturer och konstverk.

Skärmklipp på Charlotte Ahnlund Berg, museipedagog och utredare på Riksantikvarieämbetet, under en livesändning.

I tre års tid har Riksantikvarieämbetet sänt seminarieserien ”Kulturarv i skolan”. Nu har vi utvärderat vad vi åstadkommit så här långt. Har vi nått syftet att stärka kulturarvsinstitutionernas förmåga att bättre svara upp mot skolans behov och förutsättningar? Har vi nått vår främsta målgrupp, personer på museer som arbetar med skolan? Finns det andra deltagare från kulturarvssektorn, från akademin, skolan eller regional och kommunal förvaltning som har haft nytta av vårt arbete? Här sammanfattar Charlotte Ahnlund Berg, som hållit i seminarierna, hur det gått.

Seminarieserien är en fortsättning av Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag Skoluppdraget 2017–2020. Uppdraget slog fast att Riksantikvarieämbetet ska främja samverkan mellan kulturarvsinstitutioner och skolan genom att utarbeta och sprida vägledningar samt samla och sprida goda exempel på olika typer av samarbeten och samverkansprojekt.

Myndigheten fick i uppdrag att skapa en bred plattform för dialog kring samverkan mellan kulturarv och skola. Regeringsuppdraget skulle utgöra en grund för fortsatt, långsiktigt arbete kring dessa frågor.

Seminarier för kollegialt utbyte och lärande

I seminarieserien har vi knutit an till de förändringsbehov som identifierades under regeringsuppdraget och som handlade om att nå ut till skolan, att arbeta tätt tillsammans med skolan och behovet av stödjande strukturer.

Ett fokus har legat på att lyfta fram hållbara och framgångsrika lösningar som utnyttjar digitaliseringen. Ett annat har legat på olika former av samarbeten där flera aktörer gått samman och försökt lösa gemensamma utmaningar. Seminarierna har  sänts direkt med möjlighet för deltagarna att ställa frågor och utbyta idéer, och de har även publicerats på Riksantikvarieämbetets YouTube-kanal, med något enstaka undantag, som en resurs att använda och hänvisa till.

Vi har nått målgruppen

På senhösten 2023 skickade vi ut enkätundersökning till alla som anmält sig till seminarieserien mellan åren 2021 och 2023, totalt cirka 380 personer. Den kompletterades med djupintervjuer med ett antal personer som deltagit under alla de tre åren.

Resultatet av enkät och intervjuer visar att vi med seminarieserien har nått olika storlekar av organisationer, och att vi har nått ut i olika delar av landet. Den största andelen, exakt hälften, av deltagarna i seminarieserien anger att de arbetar med pedagogik som huvudsaklig sysselsättning, vilket överensstämmer med vår primära målgrupp.

De flesta som svarade på enkäten hade fått kännedom om seminarieserien genom Riksantikvarieämbetets egna kanaler: nyhetsbrev, facebook-gruppen ”För museer” eller kalendariet på hemsidan. Men kollegor som tipsar varandra eller information som spridits genom andra organisationer och nätverk visar sig också vara viktigt.

Inspelningarna fungerar som en kunskapsbank

Formatet fick positiv respons. Seminarierna är bara 45 minuter långa, och möjligheten att delta digitalt är bra för dem som på grund av knappa resurser eller långa avstånd skulle ha svårt att delta på ett fysiskt seminarium. Runt hälften av de tillfrågade hade också använt materialet i efterhand, inspelningarna ”fungerar som en liten kunskapsbank”. Materialet har delats vidare till lärare, men också till kommun och andra verksamheter. Att serien spelas in är något som många vill ska fortsätta.

Givit inspiration och kunskap om skolan

Seminarierna uppfattas som användbara och relevanta för personer inom flera olika typer av verksamheter. Av svaren framkommer att de har inspirerat och att det varit uppskattat att programmen har täckt upp många ämnen. Det tycktes vara de praktiska råden som tydligast har fastnat i minnet. Informanterna i intervjuerna mindes sådant som kändes angeläget för just dem.

Seminarieserien har tagit upp exempel från olika delar av landet, något många uppskattat och gärna vill se en fortsättning på. Deltagarna har fått ny kunskap från kollegor på andra museer, insikt i hur andra arbetar, att många delar samma frågeställningar och hur det går att ta hjälp av varandra oavsett verksamhet. Den har bidragit till fördjupad kunskap om skolan och hur skolans behov kan mötas utifrån den egna verksamheten, något som är nödvändigt både för förståelsen av hur man utformar sitt erbjudande och vilka vägar man når ut.

Flera uttryckte att de vill samarbeta med skolan och göra sin verksamhet relevant för att den ska kunna användas i undervisningen. Flera gav också exempel på att seminarierna legat till grund för kollegiala samtal om utveckling av verksamheten. ”Vi känner att vi blir stärkta och att detta underlättar vårt mål” sa en av informanterna på en fråga om seminarieseriens effekter.

”Vi vill att det ska fortsätta!”

De tillfrågade gav seminarierna högt betyg. De önskade att seminarieserien fortsatt ska presentera goda exempel, men också ta upp frågeställningar som museerna brottas med när det gäller samarbetet med skolan. Riksantikvarieämbetet bör arbeta för ökad förståelse mellan verksamheter, säger svaren. Myndighetssamverkan är en väg, till exempel för att lyfta behovet av forskning inom området. Önskemål framkom också om att Riksantikvarieämbetet ska bevaka omvärlden både nationellt och internationellt, något som kan vara svårt att hinna i den museipedagogiska vardagen.

I intervjuerna fick vi flera önskemål kring framtida seminarieinnehåll som ger praktiskt vägledning. Många förslag hänger samman med behovet att skapa digitalt tillgängliga resurser för skolan. De önskade också att Riksantikvarieämbetet blir ännu bättre på att nå ut och involverar verksamma på fältet ännu mer i framtiden. Ett alternativ kan vara att arrangera en fysisk konferens någon gång per år för att skapa större möjlighet att knyta kontakter. Samarrangemang kring seminarier är ett förslag.

I intervjuerna tryckte en informant på att det främjande arbetet som bedrivs av myndigheten är viktigt: ”Vi vill betona detta som borde vara en central organisations uppdrag, vi vill att det ska fortsätta!”

Serien fortsätter i vår

Under våren har vi planerat in fem nya avsnitt av ”Kulturarv i skolan”. Det första avsnittet sänds 12 februari kl 15.15–16.00. Då handlar det om museer som gått samman för att nå ut till lärare i en mässa, ”Museum + skola”. Vi får möta en av arrangörerna, två utställare och en besökande lärare, och frågar dem: Hur gick samarbetet till? Vad valde museerna att presentera? Är det ett fungerande koncept?

Vårens program och anmälningslänk hittar du på vår evenemangssida på raa.se

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *