Publicerat

Under hösten 2011 utvecklades K-samsök i en version 1.1. Fokus låg på att vidareutveckla protokollet så att det på ett smartare sätt stödjer webbsemantik och bredda K-samsök för att kunna hatera flera typer av information, bl a kring personer och händelser. Den nya protokollet är framtaget av Riksantikvarieämbetet i nära samverkan med de institutioner som hittills levererar data till K-samsök. Nedan följer de ändringar som gjorts.

Än så länge återstår uppdatering av dokumentationen samt de engelska sidorna.

Läs mer om ändringar i K-samsök 1.0 till 1.1 (pdf)

Objekttyper (itemType)

För att gruppera objekttyperna har en övergripande typ införts (itemSuperType) som är obligatorisk. Den är en URI som itemType och måste ha något av värdena (prefixat av http://kulturarvsdata.se/resurser/EntitySuperType#):

Nya superobjektstyper (itemSuperType)

 • Agent (agent)
 • Fysiskt ting (object)
 • Händelse (event)
 • Koncept (concept)

Alla pre-1.1-objekttyper hamnar i strukturen under Fysiskt ting.

Nya objektstyper (itemType)

 • Karta (map)
 • Kulturlämning (monument)
 • Byggnad (building)
 • Person (person)
 • Organisation (organization)
 • Grupp (group)
 • Historisk händelse (event)
 • Utställning (display)
 • Koncept (concept)

Förändrade objektstyper

 • Objekttypen Objektavbildning (objectImage) har utgått
 • ”Miljö” (site) har delats upp i tre delar: Byggnad (building), Kulturlämning (monument) och Kulturmiljö (culturalLandscape). Miljö finns kvar till vidare för bakåtkompatibilitet.

De nya objekttyperna har som tidigare prefixet http://kulturarvsdata.se/resurser/EntityType#. K-samsök kräver i o m version 1.1 att itemType verkligen är någon av de definierade typerna för att en post ska godkännas vid skördnig till K-samsök.

RDF-resurser för itemType och itemSuperType kommer finnas att läsa här.

Agenter

Eftersom Agenter är aktörer (omfattar både personer, organisationer och grupper) finns behov av kontexter som hanterar liv, verksamhet och död. Kontexterna har ändrats till att bli mer allmängiltiga create-interaction-destroy (med underkategorier), för att underlätta detta. Det finns också behov av flera olika nya relationer med anledning av de nya objektstyperna t.ex. för att beskriva släktskap. Dessa listas nedan.

För agenter har nya fält tillkommit på toppnivån. Det handlar om:

 • name
 • gender
 • title
 • nameAuth
 • nameId
 • firstName
 • surname
 • organization.
 • fullName

Samtliga tillägg är från foaf som har använts i tidigare protokollversioner (ex http://xmlns.com/foaf/0.1/#name).

Event

Event är händelser av makro-karaktär, som historiska händelser, bröllop, slag, utställningar etc som är avgränsningsbara i tid och rum. De ska inte blandas ihop med kontexterna som är händelser i ett enskilt objekts livscykel.

Koncept

Koncept (SKOS Concept) är företeelser som inte är avgränsningsbara i tid och rum. T ex Vikingatid, Stormaktstid, Sjöfart etc. Dessa objektstyper används huvudsakligen för att göra mappningar från museer med ett visst ansvarsområde (t ex Historiska museet=Medeltid/förhistorisk tid). Koncept kopplas med fördel direkt mot Wikipedia.

 

Kontexttyper (contextType)

I o m version 1.1 har kontexttyperna förändrats. Precis som för objekttyperna så har en obligatorisk supertyp (contextSuperType) införts för de generella (prefixat av http://kulturarvsdata.se/resurser/ContextSuperType#):

 • Skapa (create)
 • Interagera (interact)
 • Upphöra (cease)

Kontexttyperna som tillkommit och avskaffats är:

Tillkommit

 • Starta (start)
 • Designa (design)
 • Producera (produce)
 • Visa (display)
 • Verka (act)
 • Avföra (dismiss)
 • Avsluta (stop)

Andra förändringar

 • Belägen (exists) har avskaffats.
 • Fotograferad (reproduced) har blivit Reproducerad (reproduce)
 • Tillverkad (create) har flyttat till att bli en supertyp.
 • Förstörd (destroyed) har övergått till supertypen Upphöra (cease)

ContextLabel har förändrats, iom 1.1 indexeras alltid en inskickad contextLabel om den finns istället för rdf-resursen. Värden för contextType (och contextSuperType) måste vara enligt standardiserad värdemängd för att poster ska indexeras.

RDF-resurser för contextType och contextSuperType finns här.

Relationer

Några nya relationer har tillkommit på toppnivå, dvs mellan objekt. De flesta har att göra med de nya objekttyperna.

Nya relationer

 • isMentionedBy /nämns av (k-samsöks NS)
 • mentions/nämner (k-samsöks NS)
 • child/förälder till (BIO, prefix http://purl.org/vocab/bio/0.1/)
 • parent/barn till (BIO)
 • mother/har mor (BIO)
 • father/har far (BIO)
 • P12F.occurred_in_the_presence_of/händelsen skedde i närvaro av (CIDOC-CRM, prefix http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#)
 • P12B.was_present_at/var närvarande vid händelse (CIDOC-CRM)
 • P11F.had_participant/händelsen hade deltagare (CIDOC-CRM)
 • P11B.participated_in/deltog i händelse (CIDOC-CRM)
 • P107B.is_current_or_former_member_of/är eller var tidigare medlem i (CIDOC-CRM)
 • P107F.has_current_or_former_member/har eller hade medlem (CIDOC-CRM)

Notera att CIDOC-CRM-relationernas index/värden inte har med P-prefixet, utan bara namnet, t ex was_present_at.

Roll-relationer

Ett antal nya relationer som utgår från kontexten och som pekar på agenter har också tillkommit i k-samsöks NS och från CIDOC-CRM. Nya kontext-/roll-relationer är (i k-samsöks NS om inget annat anges) :

 • Beställare (client)
 • Kompositör (composer)
 • Författare (author)
 • Arkitekt (architect)
 • Uppfinnare (inventor)
 • Scenograf (scenographer)
 • Designer (designer)
 • Producent (producer)
 • Arrangör (organizer)
 • Regissör (director)
 • Fotograf (photographer)
 • Målare (painter)
 • Byggare (builder)
 • Byggmästare (masterBuilder)
 • Byggherre (constructionClient)
 • Gravör (engraver)
 • Myntmästare (mintmaster)
 • Konstnär (artist)
 • Konstruktör (designEngineer)
 • Snickare (carpenter)
 • Murare (mason)
 • Tekniker (technician)
 • Förläggare (publisher)
 • Publicist (publicist)
 • Musiker (musician)
 • Skådespelare (actorActress)
 • ryckare (printer)
 • Påskrift av (signer)
 • Upphittare (finder)
 • Förvärvare (abandonee)
 • Förmedlare (intermediary)
 • Köpare (buyer)
 • Säljare (seller)
 • Generalagent (generalAgent)
 • Givare (donor)
 • Deponent (depositor)
 • Återförsäljare (reseller)
 • Inventerare (inventoryTaker)
 • Grävare (excavator)
 • Undersökare (examinator)
 • Konservator (conservator)
 • Arkivbildare (archiveContributor)
 • Intervjuare (interviewer)
 • Informant (informant)
 • Patentinnehavare (patentHolder)
 • Brukare (user)
 • Skanneroperatör (scannerOperator)
 • Bildredaktör (pictureEditor)
 • Arbets- eller uppdragsgivare (employer)
 • Har nuvarande eller tidigare förvaltare (P49F.has_former_or_current_keeper CIDOC-CRM)
 • Har nuvarande eller tidigare ägare (P51F.has_former_or_current_owner CIDOC-CRM)
 • Skapades av (P94B.was_created_by CIDOC-CRM)
 • Rättigheter ägs av (P105F.right_held_by CIDOC-CRM)

Notera att CIDOC-CRM-relationernas index/värden inte har med P-prefixet, utan bara namnet, tex was_created_by. Notera också att fn kan man bara ange dessa relationer utgående från kontextet, och inte från ”andra hållet” från den utpekade agenten.

”Kontextindex” med typ och supertyp

Nytt är också i o m införandet av kontextsupertyper att ”kontextindex”, dvs tex use_fromTime även bildas med supertypen. Om ett fromTime-värde finns i ett kontext där kontexsupertypen är ”create” och kontexttypen är ”start” så kommer värdet indexeras i både create_fromTime och start_fromTime.