Publicerat

Kvinna med glasögon står med en svartvit bakgrund med besökare, skulpturer och konstverk.

Skärmklipp på Charlotte Ahnlund Berg, museipedagog och utredare på Riksantikvarieämbetet, under en livesändning.

Under 2020 inledde Riksantikvarieämbetet ett försök med webbsända seminarier som en metod att stödja samverkan mellan kulturarvsaktörer och skolan. Det var ett försök som föll väl ut. Efter det har vi fortsatt sända serien ”Kulturarv i skolan” och årligen har vi utvärderat verksamheten på olika sätt.

Efter 2022 års seminarieserie valde vi att intervjua ett antal deltagare om vad de tyckte om innehåll och form och vilka förslag de hade inför kommande säsonger.

Räckvidd, bredd och inspiration

De intervjuade var samstämmigt positiva kring att seminarierna sänts digitalt, och menade att det har givit större möjlighet att ta del av innehållet, både direkt och i efterhand.

Så här skriver en deltagare:

”Jag vill understryka hur bra det här har varit. Jag befinner mig långt från Stockholm där mycket händer, har uteslutit mer inspel från resten av Sverige. Ni behöver inte ändra så mycket. Det är viktigt att man kan vara med utan att resa i två dagar.”

De uttrycker sig positivt kring seminariernas bredd, att där funnits både handfasta råd och forskningsredogörelser, och att olika typer och storlekar av organisationer varit representerade. Att få insyn i andras praktiska arbete, höra dem reflektera och få tips och idéer, och se konkreta exempel på lösningar på gemensamma utmaningar och enkla saker med få medel har också varit intressant för deltagarna. Bredden av teman har inneburit möjlighet att välja sådant som svarar mot egna förutsättningar och utmaningar.

Vissa seminarier har innehållit nyheter som inspirerar medan andra i stället blivit en påminnelse om sådant man vet och kan men som fallit lite i glömska:

”…det var tydligt och rakt, nyttigt att få med sig, det är skönt att få svart på vitt när det händer något, en snabb uppdatering”, skriver en annan.

Seminarierna har gett en orientering kring skolans behov och styrdokument. Många uppskattade att få veta mer om lärarnas verklighet, vad de behöver, och flera nämnde särskilt de inslag som berört förändringarna i läroplaner och kursplaner.

Utveckling och samarbete

Seminarierna har väckt tankar om att hitta den egna styrkan i relation till skolans behov och utveckla konkreta verktyg för lärarna. Genom seminarierna har de intervjuade fått nya idéer och tankar kring hur material riktat till barn och unga skulle kunna utformas.

Flera talade om att nu själva arrangera fortbildning för lärare som komplement till att möta skolklasser. Några hade blivit inspirerade till samarbete med andra kulturarvsaktörer kring ett utbud för skolan. Andra nämnde att seminarierna givit dem en skjuts att använda digitala metoder för att nå ut till fler och skolor på distans. Någon hade använt seminarieserien för att introducera en ny kollega i vad arbetet kan innebära.

Genom seminarierna har deltagarna också i flera fall hittat kontakter som kan leda till ringar på vattnet när det gäller utveckling av verksamheten.

Positiva mervärden av utvärderingssamtalen

Under samtalen fick deltagarna inte bara uttrycka sina åsikter om Riksantikvarieämbetets verksamhet. De fick också tillfälle att berätta om vad de själva gjorde, för oss och för andra som befinner sig i liknande situation. Det innebar att vi som arbetar med att främja samarbete mellan kulturarv och skola fick mer kunskap om verksamhet som pågår hos våra museer och arkiv.

Samtidigt fick de mer kunskap om vad som pågår hos oss, sådant som kanske inte går att läsa sig till eftersom det är under utveckling. Det hände också att deltagarna tipsade varandra om intressanta saker att gå vidare med under samtalen.

Önskemål för framtiden

Vi frågade deltagarna vad de skulle vilja se i framtida seminarier. Några ämnen som togs upp hade vi glädjande nog redan inlemmat i vår plan för våren. Annat kommer att ingå i vår idébank för hösten. Vi fick önskemål om ämnen som:

 • Hur kan museer, arkiv och världsarv bli en resurs för lärarna och fortbilda i historiebruk och källkritik?
 • Hur jobbar man utomlands med skola och kulturarv?
 • Fler exempel på praktiskt arbete i konkreta situationer
 • Specialpedagogik
 • Film och kulturarv
 • Nationella minoriteter
 • Historiebaserad barnlitteratur, är det något att få inspiration från?
 • Mer om forskning kring digitala läromedel
 • Hur fungerar de olika plattformslösningar som tagits fram, där man samlar utbud från flera aktörer?
 • Mer om lärarna, hur man hittar och når ut
 • Om lärarutbildningar och hur de är uppbyggda

Vi fortsätter med seminarier 2023

Utan tvivel fyller seminarieserien en funktion. Av anmälningslistorna till sändningarna framgår det att det framförallt är personer från mellanstora och mindre institutioner som väljer att delta live. Men de allra flesta som tar del av seminarierna gör det i efterhand.

Alla som vill ska kunna delta i seminarierna oavsett var de befinner sig, och de ska kunna ta del av innehållet när de själva har tid. Därför fortsätter vi med digitala, direktsända seminarier där deltagarna har möjlighet att ställa frågor och föra dialog. Vi spelar in och publicerar seminarierna på Youtube för den som inte hade möjlighet att delta och den som kanske vill gå tillbaka och se något en gång till.

Vi fortsätter också sträva efter en bredd i våra seminarier:

 • Stora som små aktörer med goda idéer är fortsatt välkomna att dela sina kunskaper med resten av landets kulturarvsaktörer.
 • Vi kommer fortsatt att eftersträva att innehållet speglar allt från praktiska handgrepp till forskning.
 • Vårt fokus kommer att ligga på att främja samarbete mellan aktörer och på att lyfta samarbete som en framgångsfaktor.
 • Vi kommer fortsätta att dela exempel där webben och internet används som ett framgångsrikt medel för att potentiellt nå alla skolor inom museets ansvarsområde.

Slutligen vill vi uppmana alla som har kunskap om, och erfarenheter av, att arbeta effektivt med skolan att höra av sig till oss. Genom att några delar med sig kan fler inspireras att utveckla sitt arbete med och för skolundervisningen!

Fakta: Vi valde ut dem som anmält sig till tre eller flera seminarier under 2022 och grupperade dem efter organisatorisk tillhörighet. En inbjudan till utvärderingssamtal gick ut via e-post till 21 personer. I mitten av januari 2023 genomförde vi fem samtal via Teams med två till fyra deltagare i varje, sammanlagt pratade vi med 14 personer. Samtalen varade cirka en timme och vi ställde ett fåtal, likartade frågor. Några valde också att kommentera seminarieserien via e-post.